Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng quan về Công ty TNHH Một Thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc về: quá trình hình thành, phát triển; những đặc điểm hoạt động kinh doanh. Đánh giá, phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Từ đó, chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Kiến nghị một số biện pháp bao gồm: tái cơ cấu lại Công ty; nâng cao hiệu quả kinh doanh phải gắn liền với tận dụng năng lực sản xuất hiện có – Quán triệt quan điểm đầu tư có trọng điểm; giải pháp về công nghệ; về quản lý sản xuất; về tài chính; về Marketing và nguồn nhân lực…nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty, giúp Công ty kinh doanh có hiệu quả cao, biến những thách thức trước mắt thành những cơ hội để bứt phá và phát triển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16392

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s