Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Núi Béo

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương pháp phân tích tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Than Núi Béo, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2003-2007; nhận diện những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua và những thách thức trong thời gian tới, từ đó làm rõ tính cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nêu một số phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Than Núi Béo: xây dựng chiến lược kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý; nâng cao năng lực mãy móc thiết bị, tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại; nâng cao hiệu quả công tác marketing mix, chất lượng sản phẩm và sử dụng tài chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16381

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s