Rèn luyện năng lực giải bài tập toán học cho học sinh trung học phổ thông qua phương pháp dạy học hợp tác

Nghiên cứu cơ sở lý luận về rèn luyện năng lực toán học và phương pháp dạy học hợp tác, đi sâu nghiên cứu quan niệm về thiết kế giáo án theo hướng rèn luyện năng lực giải bài tập toán thông qua phương pháp dạy học hợp tác. Nghiên cứu nội dung bài tập toán trung học phổ thông và yêu cầu về lời giải một bài toán, thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác và một số giáo án nhằm rèn luyện năng lực giải bài tập toán học cho học sinh trung học phổ thông. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16352

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s