Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam trong xu thế hội nhập

Hệ thống hóa cơ sở khoa học về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trú du lịch. Xác định xu hướng phát triển của cơ sở lưu trú du lịch trong khu vực và trên thế giới, đưa ra một số kinh nghiệm quản lý nhà nước chuyên ngành lưu trú du lịch của một số nước trong khu vực. Phân tích thực trạng cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam và công tác quản lý nhà nước của ngành du lịch đối với lĩnh vực lưu trú du lịch trong bối cảnh hội nhập, làm rõ những cơ hội và thách thức gặp phải. Trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch như: Đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ theo hướng đổi mới bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, tránh trùng lặp, xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm, phân cấp, phân quyền cho địa phương và đẩy mạnh cổ phần hóa, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển; triển khai điều chỉnh quy hoạch, chiến lược phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trong chiến lược phát triển của du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung; triển khai, thực hiện phát triển cơ sơ lưu trú du lịch theo hướng bền vững đảm bảo hiệu quả theo xu thế phát triển của Việt Nam và thế giới; hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn Quốc gia về xếp hạng cơ sơ lưu trú du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ….

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17536

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s