Phương trình, bất phương trình lượng giác và một số ứng dụng

Trình bày một số kiến thức cơ bản về phương trình lượng giác. Nghiên cứu các phương pháp giải bất phương trình lượng giác. Giới thiệu ứng dụng của phương trình và bất phương trình lượng giác.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9132

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s