Đặc xá, đại xá: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác đặc xá, đại xá từ năm 1945 đến nay để làm sáng tỏ chế định đặc xá, chế định đại xá dưới góc độ pháp luật hình sự. Qua đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện về mặt lập pháp chế định đặc xá, chế định đại xá trong thời gian tới. Cụ thể là việc ghi nhận chế định đặc xá, chế định đại xá trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và xây dựng một số nội dung cơ bản của Luật đặc xá và đại xá

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12563

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s