Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Núi Béo

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương pháp phân tích tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Than Núi Béo, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2003-2007; nhận diện những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua và những thách thức trong thời gian tới, từ đó làm rõ tính cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nêu một số phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Than Núi Béo: xây dựng chiến lược kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý; nâng cao năng lực mãy móc thiết bị, tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại; nâng cao hiệu quả công tác marketing mix, chất lượng sản phẩm và sử dụng tài chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16381

Advertisements

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng quan về Công ty TNHH Một Thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc về: quá trình hình thành, phát triển; những đặc điểm hoạt động kinh doanh. Đánh giá, phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Từ đó, chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Kiến nghị một số biện pháp bao gồm: tái cơ cấu lại Công ty; nâng cao hiệu quả kinh doanh phải gắn liền với tận dụng năng lực sản xuất hiện có – Quán triệt quan điểm đầu tư có trọng điểm; giải pháp về công nghệ; về quản lý sản xuất; về tài chính; về Marketing và nguồn nhân lực…nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty, giúp Công ty kinh doanh có hiệu quả cao, biến những thách thức trước mắt thành những cơ hội để bứt phá và phát triển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16392